Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Informace dle zákona č.106/99 Sb.

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Olešnice

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Obec Olešnice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Popis organizační struktury povinného subjektu:

 • Zastupitelstvo
 • Starosta
 • Místostarosta
 • Výbor kontrolní
 • Výbor finanční
 • Účetní …

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení:

OÚ Olešnice
Olešnice 226
373 71 Olešnice

tel: 386 324 929
obec.olesnice[zavinac]volny.czBankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Komerční banka České Budějovice 5922-231/0100

Identifikační číslo organizace (IČO):
00245283

Daňové identifikační číslo (DIČ):
obec není plátcem DPH

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:


Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Osobně úřední hodiny: Pondělí, Středa 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
Písemně: Obecní úřad č.p. 226 373 31 Olešnice
Elektronicky: obec.olesnice[zavinac]volny.cz

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Obecní úřad č.p. 226
373 31 Olešnice

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Formuláře:
http://www.form.cz/

Popisy postupů:
Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Přehled životních situací s návody pro občany (i podnikatele).

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice

Vybavení pro kulturní činnost

Vybavení pro kulturní činnost